Račaliai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Račaliai
Racaliai.MKE.2005-08-14.JPG
Račalių k. kapinaitės
Informacija
Seniūnija: Židikų seniūnija
Gyventojai: 281 (2001 m.)

RAČALIAI, kaimas Židikų seniūnijoje, 4 km į pietus nuo Židikų, prie Židikų-Sedos kelio (2003 m. išasfaltuotas). Šiaurinėje dalyje teka Kvistė, vakaruose ribojasi su Pakvisčio, pietuose - su Tvaskučių k. Yra medicinos punktas (2004 m. buvo prisirašę 328 gyv.), Židikų bibliotekos knygų išdavimo punktas (ved. Regina Valantytė). Veikia kaimo bendruomenė.

Gatvės

Račalių gyvenvietėje yra šios gatvės: Akacijų (0,185 km, asfaltuota), Alyvų (0,260 km, asfaltuota), Ąžuolų(0,250 km, asfaltuota), Beržų (0,300 km), Jazminų (0,555 km, asfaltuota), Liepų (1,100 km, asfaltuota), Saulės (0,300 km, asfaltuota), Topolių (0,780 km, asfaltuota). Bendras gatvių ilgis - 3,730 km.

Gyventojai

Gyventojų skaičius: 1902 m. viensėdyje 4, kaime - 23 gyv., 1923 m. - 15 ūkių, 117 gyv., 1959 - 136, 1970 m. - 141, 1979 m. - 232, 1986 - 217 gyv.[1], 2001 m. - 281 gyv. (146 vyr., 135 mot.).

Istorinės žinios

Račalių pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Jadvyga Gimbutaite 1939 m.

XX a. pr. vadintas Gaurais.

1930 m. Račalių k. stambaus ūkininko Liutikos pastate atidaryta pradinė mokykla. Jis išnuomojo mokyklai kambarį klasei ir namo palėpėje įrengė kambariuką gyventi mokytojui. Pirmasis mokytojas buvo Raudonis, neturintis mokytojo specialybės. Mokinių buvo apie 30. Klasėje suolai buvo keturviečiai ir triviečiai, neatlenkiamais viršais. Dirbo be pamokų tvarkaraščio. Daugiausia darydavo iš medžio švilpukus ar lipdydavo iš molio. Du kartus savaitėje būdavo tikybos pamokos. Mokiniai avėjo medinėmis klumpėmis, rengėsinamuose austais drabužiais, knygas nešėsi medinėse dėžutėse. Rugsėjo 1 d. į mokyklą ateidavo tik keli turtingųjų vaikai. Kiti susirinkdavo po lapkričio 1 d., kai pasibaigdavo ganiava. Balandžio mėnesį daugelis mokinių vėl nustodavo lankæ mokyklą, eidavo tarnauti arba ganydavo savo gyvulius. Iš 25-30 mokinių antramečiais likdavo 7-8. daugelis mokinių baigdavo vos po 1-2 klases

1935 m. mokykloje dirbo mokytojas Baltokas, mokėsi 33 mokiniai. 1939/40 m.m. buvo 96 mokiniai. Išjų I-II grupės mokėsi pavasarį ir rudenį, o kiti lankė mokyklą žiemos metu. Dirbo mokytoja Jadvyga Gimbutaitė.

Vokiečių okupacijos metu mokyklą išlaikė patys tėvai. Prasidėjus karui, darbas mokykloje laikinai buvonutrauktas. Mokyklos inventorius sudegintas vietoje kuro. Po karo, 1945 m. vasarą, mokinių tėvai vietoje pagamino suolus ir rudenį susirinko virš 40 mokinių. Buvo atidarytas II-as mokyklos komplektas pas Račalių kaimo gyventoją Valę Jarutienę Dirbo mokytojas Tranyzas, vėliau Stefa Jarutytė. Nuo 1948 m. atvyko mokytoja Stanionytė ir tais pačiais metais antrasis mokyklos komplektas buvo perkeltas į Pakvisčio kaimą pas Beną Mingėlą.

Nuo 1946 m. Račalių komplekte dirbo mokytoja Sofija Jautakytė, o nuo 1948 m. rugpjūčio mėn. į šią mokyklą buvo paskirta mokytoja Kazė Grabauskaitė-Normantienė (mokėsi Mažeikių gimanzijoje).

Nuo 1948 m. mokykloje buvo įgyvendintas visuotinis mokymas. Vakarais susrinkdavo apie 20 mažaraščių, negalėjusių anksčiau mokytis. Apylinkėje mažaraštingumas visiškai likviduotas 1964 m.

Antrasis mokyklos komplektas Pakvisčio kaime buvo atidarytas 1948 m. Pirmoji mokytoja Stanionytėdirbo tik iki 1948 m. lapkričio mėnesio. Vėliau mokytoju dirbo Jonauskas. Nuo 1949 m. dirbo mokytojas Degutis Viktoras. Nuo 1955 m. dirbo Aldona Čepytė. Ji dirbo du metus. Nuo 1957 m. dirbo mokytoja Cezarija Vasiliauskienė, o nnuo 1961 m. mokytojas Albertas Butkus. 1965 m. šis komplektas dėl mažo mokinių skaičiaus buvo uždarytas.

Račalių pradinėje mokykloje (I-ame komplekte) 1958 m. buvo įrengta dar viena klasė ir atidarytas dar vienas komplektas. Su vaikais dvejus metus dirbo mokytoja Akvelina Želvytė. Nuo 1960 m. pradėjo mokytojauti Cezarija Vasiliauskienė, persikėlusi iš Pakvisčio mokyklos. Taigi nuo 1958 m. iki 1963 m. Račalių pradinėje mokykloje buvo dirbama su dviem klasėmis (du mokytojai). Nuo 1963-64 m.m. antrasis komplektas dėl mažo mokinių skaičiaus buvo uždarytas ir Račalių pradinė mokykla liko vienkomplektė.

1974/75 m.m. atsisveikindami su senąja mokykla, buvo pasodinta dekoratyvinė eglaitė. 1975 m. gegužės 30 d. senojoje mokykloje buvo paskutinė darbo diena. 1975 m. birželio 3-čios naktį senasis mokyklos pastatas sudegė. 1975 m. birželio mėnesį, sudegus senosios mokyklos pastatui, buvo persikelta į naująją mokyklą. Statybos darbai dar nebuvo baigti, todėl reikėjo paspartinti darbus. Sutelktomis jėgomis iki 1975 m. rugsėjo 1 d. darbai buvo užbaigti ir mokykloje pradėtas darbas. Gautas naujas inventorius, daug mokymo priemonių. Prie mokyk-los išskirtas 1,2 ha sklypas, kuriame įrengtas sporto stadionas. Stadiono įrengimui lėšų (500 rub.) skyrė Mažeikių rajono liaudies švietimo skyrius, o statybos darbus vykdė vietos ‘Raudonosios žvaigždės’ kolūkis. Tvarkant mokyklos aplinką jau 1975 m. rudenį buvo pasodinta apie 40dekoratyvinių medelių, 63 vaiskrūmių kelmeliai, 24 m gyvatvorės. Mokyklos aplinka buvo tvarkoma mokinių ir mokyklos personalo jėgomis. Iki 1979 m. prie mokyklos pasodinta virš 90 dekoratyvinių medelių, 26 vaismedžiai, 70 vaiskrūmių, 56 m gyvatvorės.

1973 m. buvo pradėtas statyti naujas mokyklos pastatas Račalių gyvenvietėje. Mokykla buvo statoma iš rajono kolūkių kooperuotų lėšų. Statybai buvo asignuota apie 60 tūkstančių rub.

1985 m. rugsėjo 1 d. mokykloje atidaromas antras klasių komplektas, ir pradeda dirbti 2

mokytojos; vedėja K.Normantienė ir mokytoja V.Olšauskienė. Vidą Olšauskienæ 1986 m. išrin-

kus Židikų apylinkės sekretore, mokytoju dirba Alfonsas Dagys, kuris važinėja į darbą iš Židikų.

1987 m. rugpjūčio 25 d. mokyklos vedėja pradeda dirbti Stanislava Valatkevičienė, mo-kytoja - K.Normantienė. 1989 m. rugsėjo 1 d. mokytoja pradeda dirbti Virginija Alseikaitė, ka-dangi mokytoja K.Normantienė nebedirba. V.Alseikaitė baigusi Mažeikių II vid. mokyklą, įstojusi į Šiaulių pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių. 1991 11 06 V.Alseikaitei-Dambinskienei išėjus į dekretines atostogas, ją pavaduoja mokytoja Lidija Muzikantova, o nuo 1992 01 13 ZitaMažrimaitė-Deimontienė. 1994 m. sausio 19 d. mokykloje pradeda dirbti mokytoja Regina So-butaitė. Ji pavaduoja Z.Deimontienæ.

1994/95 m.m. mokykloje atidarytas trečias komplektas, nes į pirmą klasę susirinko 15 mokinių. Dirba trys mokytojai: S.Valatkevičienė, P.Gerulskis ir O.Vyšniauskienė. O.Vyšniauskienė dirba tik dvi savaites, vietoj jos priimama O.Gailiutė.

Mokykla pasirinko humanitarinæ auklėjimo kryptį. Jau du metai veikia lėlių teatras, vadovaujamas vedėjos S.Valatkevičienės. 1995/96 m.m. rugsėjo 1 d. mokykla švenčia savo jubiliejų. 65-eri metai, kai Račaliuose atidaryta mokykla. Didelės, iškilmingos šventės suorganizuoti negalėjome, kadangi mokykla rugsėjo 1-ąją pasitiko be labai reikalingo remonto. Nebuvo lėšų, o tėvai neparėmė. Dirba trys mokytojos: S.Valatkevičienė, O.Gailiutė-Kulikauskienė, R.Opulskienė. Mokosi 38 mokiniai, iš jų - 1 integruotas mokinys, mokosi III klasėje. Veikė dramos ir darbščiųjų rankų būreliai.

1996/97 m.m. rugsėjo 1 -ąją mokykla pasitiko labai išgražėjusi, kadangi vasarą atlikta spirmo aukšto remontas. Remontui lėšų skyrė Mažeikių švietimo skyrius, ir sudėjo tėvai. Be to,tėvai patys dirbo. Sumažėjo mokinių skaičius, todėl uždarytas vienas komplektas. Vėl mokykla dvikomplektė. Dirba mokytojos S.Valatkevičienė ir R.Opulskienė bei muzikos mokytoja Edita Virkšutė.

Uždaryta 2004-aisiais, kai joje beliko vienuolika mokinukų. Į mokyklą vaikai ateidavo iš Šilių, Kražiškių, Tvaskučių, Račalių kaimų.

Račalių pradinėje mokykloje dirbo šie mokytojai: Raudonis (1930 m.), Baltokas (1935 m.), Gimbutaitė (1939 m.), Tranyzas (1945 m.), Stefa Jautakytė (1946 m.), Stanionytė (1948 m.), Jonauskas (1948 m.), Degutis (1949 m.), Kazimiera Normantienė (1948-1989 m.), Aldona Čepytė (1955 m.), Cezarija Vasiliauskienė (1957m.), Albertas Butkus (1961 m.), Akvelina Želvytė (1958 m.), Vida Olšauskienė (1985 m.), Alfonsas Dagys (1986 m.), Stanislava Valatkevičienė (dirba nuo 1987 m.), Virginija Dambinskienė (1989-1991 m.),Zita Deimontienė (1992-1994 m.), regina Sobutaitė (1994 m.), Paulius Gerulskis (1994-1995 m.), Ona Gailiutė-Kulikauskienė (dirba nuo 1994 m.), Regina Opulskienė (dirba nuo 1995 m.), Edita Virkšutė (muzikos mokytoja; dirba nuo1996 m.).

1949 m. Račaliuose įkurtas „Raudonosios žvaigždės" kolūkis. Bibliotekos vedėjas buvo Antanas Labžentis (iš pradžių Pakvistėje, vėliau - Tvaskučiuose).

Kapinės

Prie pat Židikų-Sedos kelio yra Račalių kapeliai. Pasakojama, kad karo metais, kai siautė cholera, mirė daug žmonių. Žmonės mirdavo ištisais kaimais. Visus laidojo tuose kapeliuose. Pagaliau žmonės susiprato ant kapelių pastatyti Švento Benedikto kryžių. Įvyko stebuklas. Kai pastatė kryžių, žmonės nustojo mirti. Kapuose pastatė ir koplytėlę. Kryžių su koplytėle pastatė Račalių kaimo gyventojas Zenonas Urbonavičius (1867-1939), kuris kapelius aptvėrė ir nauja tvora[2]. Kryžius ir dabar tebėra, o koplytėlė pastatyta nauja[3].

Sunaikintas paveldas

  • Skulptūra Pieta (fragmentas). - Lietuvos nacionalinis muziejus, publikuota: Senoji lietuvių skulptūra. - V. 1994. - 144 p. - įl. 33. ISBN 9986-9000-1-8.

Etimologija

Kaime gyvenę trys broliai Račiai, kurie buvę labai turtingi. Nuo jų ir kilęs kaimo pavadinimas - Račaliai. Asmenvardžio Račys priesaginė daugiskaitinė forma.

Šaltiniai

  1. Tarybų Lietuvos enciklopedija. - V., 1987. T. III. - P. 479
  2. Vosylius K.Mirė kryžių statytojas // Žemaičių prietelius. - 1939. - Sausio 19. - Nr. 3. - P. 5.
  3. Papasakojo Sofija Ukrinienė, g. 1913 m., gyv. Židikų apyl. Račalių k. Užrašė Vanda Milevičiūtė.

  • Račalių k. valstiečiams paskirtos žemės geodezinis aprašymas, 1882 m. // Lietuvos istorijos archyvas: F. 526, ap. 6, b. 6372. - 29 lap.
  • Račalių k. valstiečiams paskirtos žemės geodezinis aprašymas, 1902 m. // Lietuvos istorijos archyvas: F. 526, ap. 6, b. 6866. - 3 lap.

Literatūra

  • Malūkas V. Račaliai: be parduotuvės, mokyklos ir kultūros namų // Santarvė. - 2008. - gegužės 31. - Nr. 60. - P. 7, 9.