Merkelio Račkausko gimnazija: svarbiausių įvykių datos

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
13:03, 14 rugpjūčio 2011 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJA: SVARBIAUSIŲ ĮVYKIŲ DATOS

 • 1919-08-18 įvyko Mažeikių valsčiaus visuotinis gyventojų susirinkimas, kuriame nutarta Mažeikiuose steigti aukštesniąją mokyklą ir išrinktas steigimo komitetas.
 • 1919-10-04 įvyko komiteto posėdis, kuriame nutarta kreiptis į Pradžio mokslo departamentą ir prašyti leidimo mieste steigti vidurinę mokyklą.
 • 1919-09-01 Mokslo departamento direktorius Mažeikių vidurinės mokyklos vedėju paskiria Petrą Bimbą.
 • 1919-11-02 mokytojų pedagogų tarybos posėdyje nuspręsta paskelbti stojamuosius egzaminus į I ir II klasę.
 • 1919-11-11 suremontuotos ir pašventintos patalpos, o lapkričio 12 d. pradėtos pamokos.
 • 1921 m. susikūrė ateitininkų kuopelė (3-4 mokiniai), kuri 1924 m. peraugo į mokinių ateitininkų organizaciją.
 • 1921-09-25 tėvų komitetas išrinko komisiją, kuri rūpintųsi gimnazijos įsteigimo klausimu.
 • 1920-01-06 mokyklos vedėjo P.Bimbos pastangomis įsteigtas mokinių kooperatyvėlis „Laimė" kaip kooperacijos mokymo pagalbinė priemonė.
 • 1922 m. birželio mėn. išleista pirmoji vidurinės mokyklos laida (baigė 21 mokinys).
 • 1923-24 m.m. įvedus vicedirektoriaus pareigybę pirmąja vicedirektore tapo vokiečių kalbos mokytoja Vladislava Stasiulytė.
 • 1923-08-01 mokyklai suteiktas progimnazijos statusas, progimnazijos direktoriumi paskirtas Merkelis Račkauskas.
 • 1924 m. progimnazijos choras dalyvavo pirmojoje Lietuvos dainų šventėje Kaune.
 • 1924 m. pradėta nešioti kepures su ženklu „MG".
 • 1924-03-22 progimnazija perėmė buvusios cerkvinės mokyklos trobesius ir tapo jų teisėta šeimininke. Nuo tada šis pastatas pradėtas vadinti centriniais gimnazijos rūmais.
 • 1925-08-01 progimnazija tapo gimnazija. M. Račkauskas laikomas pilnos gimnazijos steigėju.
 • 1925-09-27 vyko gimnazijos pašventinimas ir įkurtuvės. [1].
 • 1925-10-13 gimnaziją aplankė Švietimo ministras Jokantas ir Aukštesniojo mokslo tarėjas Volodka.[2].
 • Nuo 1926 m. visos politinės organizacijos gimnazijoje buvo uždraustos. Liko tik skautų organizacija, kuri mokykloje gyvavo iki 1940 m.
 • 1927 m. mokyklos kieme stovėjusi stačiatikių cerkvė buvo reorganizuota į mokinių bažnytėlę, kuri pavadinta Šv.Aloyzo bažnyčia.
 • 1927 m. pavasarį išleista I abiturientų laida (14 mokinių).
 • 1929-05-20 Telšių „Šatrijos" spaustuvėje išspausdintas gimnazijos jaunalietuvininkų laikraštis „Tėvynės takais", kuris buvo vienitelis moksleivių laikraštis visoje Žemaitijoje.
 • 1930 m. į gimnaziją atvyko J. Tumas-Vaižgantas.
 • Nuo 1934 m. susibūrė sporto būreliai: stalo teniso, lengvosios atletikos, šachmatų.
 • 1934 m. įkurtas Maironio literatūrininkų būrelis.
 • 1934 m. susikūrė kraštotyros būrelis, vadovaujamas mokytojo J. Šlekio.
 • 1934 m. kovo 56 d. įvyko susitikimas su „Jaunosios Lietuvos" sąjungos Garbės nariu dr. Vydūnu.
 • 1935 m. gimnazijos Maironio literatūrininkū būrelis išleido laikraštėlio „Atošvaistės" numerį.
 • 1935 m. gimnazija pirmą kartą Mažeikiuose suorganizavo Paukščių šventę (vad. mokytojas J. Šlekys).
 • 1935-03-07 gimnazijoje lankėsi A. Vienuolis-Žukauskas.
 • 1936-09-01 Valdžios gimnazija pavadinta Mažeikių valstybine gimnazija.
 • 1940 m. uždaryta gimnazijos Šv. Aloyzo bažnytėlė, joje įrengtas sandėlis.
 • 1940 m. išleista paskutinė nepriklausomos Lietuvos abiturientų laida (gimnaziją baigė 18 abiturientų).
 • 1941-06-14 kartu su pirmaisiais tremtiniais išvežami ir gimnazijos mokiniai: Vyt. Tallat-Kelpša, A. Janulis, Laja Leškovičiūtė, Frida Miskevičiūtė, 4 seserys Tuvje.
 • 1944-03-30 nemaža dalis gimnazistų buvo palydėta į Plechavičiaus organizuojamą rinktinę bei Karo mokyklą Marijampolėje.
 • 1949 m. gimanzija performuota į vidurinę mokyklą su vienuolikos klasių mokymu. Buvo įvestas privalomas mokymas 7-15 metų amžiaus vaikams.
 • 1952 m. Švietimo ministerija skyrė 3 mln. rublių Mažeikių vidurinės mokyklos naujų rūmų statybai.
 • 1952 m. mokykla gavo pastatą bendrabučiui Vasario 16 gatvėje, kur buvo apgyvendinti 45 mokiniai.
 • 1955 m. rudenį prie vidurinės mokyklos prijungtos kelios Mažeikių septynmetės mokyklos klasės ir mokinių jau buvo 900.
 • 1955-12-26 įvyko iškilmingas mokyklos naujųjų rūmų atidarymas.
 • 1963 m. mokykla įsigijo autobusą ir sunkvežimį.
 • 1967 m. mokykloje pradėjo veikti pailgintos dienos grupės, kuriose mokiniai, mokytojų padedami, ruošdavo pamokas.
 • 1970 m. mokykla tapo I vidurine mokykla.
 • 1971-1972 m. pastatytas naujas 120 vietų mokinių bendrabutis.
 • 1972 m. mokykloje įkurta kabinetų sistema. Buvo įrengti chemijos, fizikos, biologijos kabinetai
 • 1973-1974 m.m. kabinetų sistema dirbti pradeda visos klasės. Įkuriami 26 kabinetai.
 • 1987-1988 m. mokykla kapitaliai suremontuota.
 • Nuo 1989 m. mokykla pradėjo dirbti 5 dienas per savaitę.
 • 1989 m. lapkričio mėn., švenčiant mokyklos 70-metį, buvo atidarytas mokyklos istorijos muziejus.
 • 1993 m. gegužės mėn. Švietimo ministerijos nutarimu mokykloje leista atidaryti gimnazijos klases.
 • 1993 m. lapkričio mėn. Mažeikių rajono valdybos nutarimu mokyklai suteiktas Merkelio Račkausko vardas.
 • Nuo 1993 m. pradėtas dėstyti taikomosios ekonomikos kursas.
 • 1993 m. mokykloje apsilankė Danijos pedagogai.
 • 1996-09-01 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, ir ji pirmoji gimnazija Telšių apskrityje. Tą dieną pašventinta gimnazijos vėliava, šventės išvakarėse pakabinta nauja iškaba „Merkelio Račkausko gimnazija".
 • 1997 m. pavasarį buvo išleista pirmoji gimnazistų laida (22 mokiniai).
 • 1998 m. geriausiems gimnazijos jauniesiems poetams įsteigta buvusio gimnazisto Doniaus Remio premija.
 • Nuo 1999-09-01 Švietimo ministerija gimnazijai leido atidaryti realinio profilio klases, todėl mokiniams atsirado galimybė pasirinkti arba humanitarinius, arba realinius mokslus.
 • 1999-09-01 mokslo metus gimnazistai pradėjo vilkėdami naujas uniformas, kurių modelaisi ir pasiuvimu rūpinosi mokyklos tėvų komiteto narė Janina Zakalskienė.

Šaltiniai

 1. Žemaičių prietelius. - 1925. - Spalio 15. - P. 2.
 2. Žemaičių prietelius.- 1925. - Lapkričio 19. - Nr. 20. - P. 3.