Saulės draugija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Parapijos namai (špitolė) kairėje pusėje 1912 m.

„SAULĖS" DRAUGIJA, „Saulės" švietimo draugijos Mažeikių skyrius - visuomeninė organizacija. Įsteigta 1907 m. lapkričio 18 d. (gruodžio 1 d.) parapijos namuose, vad. špitolėje (past. 1907), Bažnyčios gatvėje. Įstojo 116 narių. Pirmininku išrinktas kunigas Pranciškus Meškauskas, sekretoriumi - A. Glemža, bibliotekininku - B. Radvilas. Nutarta, kad metinis nario mokestis - vienas rublis. Šios draugijos iniciatyva buvo gautas leidimas ir Mažeikiuose 1908 m. pavasarį įsteigta pradžios mokykla bei biblioteka.

Parapijos namų mansardoje buvo butas mokytojui. Čia taip pat gyveno bažnyčios skalbėja, o vėliau apgyvendinta ir dar viena mokytoja. Be to, mansardoje išsiteko mokytojų kambarys ir patalpa, kur repetuodavo bažnytinis choras. Pirmą aukštą į dvi dalis dalijo koridorius. Viename gale buvo du butai po du kambarius, kur gyveno vargonininkas Karolis Pukevičius ir zakristijonas, o dviejuose kambariuose kitame - vykdavo katalikiškųjų draugijų susirinkimai, būdavo organizuojami lietuviški vakarai su vaidinimais, koncertais ir šokiais. Veikė biblioteka, turėjusi apie 300 knygų, taip pat ir lietuviška „Saulės" mokykla, kuri šiame name išbuvo iki 1931 m.[1].

1911 m. pr. vykusiame skyriaus visuotiniame susirinkime P.Lapšinskis papasakojo apie Žalgirio mūšį, o K. Širvinskis skaitė referatą apie savišvietą, vienbalsiai buvo priimta praeitų metų draugijos veikimo apyskaita ir išrinkta nauja valdyba, kurios sudėtis: pirmininkas kun. Meškauskas, raštvedys J. Lapošinskis, valdybos nariai - K. Širvinskis, St. Šeirys, P. Milieška ir P.Čuvinskis [2].

1913 m. sausio 17 d. draugijos pastangomis surengtas lietuviškas vakaras, kuriame parodyti vaidinimai „Naujas kelias" ir „Niekam nesakyk", žaidimai, šokiai, dainos, deklamuoti eilėraščiai. Gautas pelnas paskirtas draugijos išlaikomai „Saulės" pradžios mokyklai [3]. 1913-02-03 vykusiame „Saulės" skyriaus susirinkime į valdybą išrinkti tie patys nariai: Kazimieras Širvinskis, J. Dargis, K. Jurkūnas, kun. Turauskis, P. Milieška. Buvo skatinama rinkti aukas, kad galėtų išlaikyti du pradžios mokyklos mokytojus ateinančiais mokslo metais [4].

1914 m. vasario 2 d. išlaikomoje mokyklos surengtas skyriaus narių visuotinis susirinkimas. Skyriaus vicepirmininkas K. Širvinskis apžvelgė 1913 m. veiklą, paragino lietuvius šviestis, kadangi Mažeikiuose gyveno nemažai kitataučių ir įžvelgė jų grėsmę. Į valdybą išrinkti kun. P. Vasiliauskas, K. Pukevičius, K. Širvinskis, A. Gritė, O. Mileškienė ir B. Tessaro. Į revizijos komisiją pateko J. marcinkevičius, A. Osteika ir K. Jurkūnas. 1914 metų išlaidoms buvo paskirta 450 rub. Atstovu į „Saulės" draugijos susirinkimą Kaune buvo išrinktas kun. P. Vasiliauskas, kandidatu į atstovus - P. Čuvinskis [5]. 1914-05-18 įvykusiame skyriaus visuotiniame susirinkime buvo pagerbtas dosniausiai mokyklą rėmęs gydytojas Panceržinskis, kuris mirė 1914-05-14. Taip pat nutarta mokyklai pakviesti antrą mokytoją, kadangi mokosi daug mokinių. Kunigui Meškauskui, Širvinskui ir klebonui Vasiliauskui už gausias aukas suteikti garbės nario vardai [6].

1915-02-03 vyko skyriaus narių visuotinis susirinkimas, kuriam pirmininkavo J. Motuzas. Aptarta 1914 metų ataskaita. Draugijoje 142 nariai (122 vyrai ir 20 moterų). Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 594,24 rub., iš jų 132 rub. nario mokesčio ir 462,24 rub. už mokslą ir aukų. 1914-1915 m.m. draugijos mokykloje mokėsi 115 mokinių. Draugija dar bandė steigti rašto mokyklą (škola gramoty). Draugijos pirmininkas buvo kun. Pr. Vasiliauskas, iždininkas Širvinskas [7].

Šaltiniai

  1. Plastinina B. Prisiminimai apie bažnyčios gatvę užrašyti daugiau negu prieš šimtmetį // Santarvė. - 2008. - Gegužės 10 d. - Nr. 51. - P. 4, 10.
  2. Jaunutis. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai / Viltis. - 1911. - Vasar. 16. - Nr. 19. - P. 3
  3. Teatras. Mažeikiai // Viltis. - Sausio 30 (vasar. 12). - Nr. 13. - P. 4.
  4. K. P. Draugijų gyvenimas. Mažeikiai // Viltis. - 1913. - Vasar. 13 (26). - Nr. 18. - P. 3.
  5. Draugijų gyvenimas. Mažeikiai // Viltis. - 1914. - Vasar. 6(19). - Nr. 30. - P. 2.
  6. M. Draugijų gyvenimas. Mažeikiai // Viltis. - 1914. - Geg. 22 (birž. 4). - Nr. 111. - P. 2.
  7. Vl. Dutkevičius. Draugijų gyvenimas. Mažeikiai // Viltis. - 1915. - vasar. 11(24). - Nr. 33. - P. 1-2.