Biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Biblioteka
Biblioteka.JPG

BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, yra Laisvės g.

Istorija ir dabartis

Švietimo ministerijos nurodymu 1922 m. rugpjūčio mėn. Mažeikiuose įsteigtas centralinis knygynas, turėjęs atlikti viešosios bibliotekos funkcijas. Knygynui patalpas Stoties gatvėje nemokamai suteikė kooperacijos sąjunga. 1922 m. spalio 5 d. Lietuvos švietimo ministerijos įsakymu Nr.79, nuo 1922 m. spalio 1 d įsteigtas Valstybinio knygyno Mažeikių skyrius, o jo vedėju paskirtas Aleksandras Vaičkus (režisieriaus Juozo Vaičkaus brolis). Ši data laikoma Viešosios bibliotekos įkūrimo data. Tuo metu bibliotekoje buvo 361 knyga, iš jų 25 rusų ir lenkų kalbomis, 83 skaitytojai. Skaitytojai turėjo palikti 10 litų užstatą.

1923-01-01 biblioteka turėjo 193 knygas, prenumeravo 20-ties pavadinimo periodinių leidinių, buvo apie 80 skaitytojų. Lėšų knygoms pirkti skirdavusi Švietimo ministerija, tačiau jos buvusios nepaprastai menkos. Nesulaukdamas asignavimų iš ministerijos, bibliotekos vedėjas griebdavosi įvairių priemonių. Savo iniciatyva pirkti knygų jis kartkartėmis važiuodavo į Kauną. Be to, vedėjas dažnai rengdavo visuoemenei vakarus - spektaklius, o gautą pelną skirdavo knygoms įsigyti. Pirmaisiais metais buvo įsigytas ir daugiatomis Brokhauzo-Efrono enciklopedinis žodynas, kuris bibliotekoje išliko iki šiol. Paramą teikė ir knygų skaitytojai. 1923 m. jie bibliotekai paaukojo 11 vnt. vertingos literatūros.

1930 m. paskutiniaisias A. Vaičkaus vedėjavimo metais buvo 3454 vnt.knygų, skaitytojų registruota per pustrečio šimto. 1926 m. jie perskaitė 15,5 tūkst. egz. leidinių. Bibliotekos vedėjas Petras Vainoras domėjosi filatelija, jis sudarė knygų katalogą, susitemino literatūrą, padėjo pirmuosius bibliografinio darbo pagrindus. 1939 m. biblioteką aplankė 13716 žmonių. Išduota ledinių: moksleiviams - 5270, darbininkams - 3287, amatininkams - 1272, tarnautojams - 719, ūkininkams - 524, mokytojams - 460. Į namus knygas skaityti ėmė 6903 žmonės, iš jų 3131 vyras ir 3772 moterys; iš viso jie perskaitė 7062 vnt. knygų [1].

Karo metais biblioteka buvo įsikūrusi netoli dabartinių prekybos namų „Durbė", tačiau 1944 m. per rusų lėktuvų borbordavimą Mažeikius, pastatas buvo sugriautas. 1945 m. įsikūrė toje pačioje gatvėje, pastate, kur dabar yra paštas. Bibliotekai buvo skirti trys kambariai, kuriuose įsikūrė skaitykla, skaitytojų aptarnavimo skyrius ir knygų fondai. Pirmą kartą atėjus į bibliotelą, reikėdavo palikti užstatą - dvi savo knygas, ir tik tada atėjusįjį registruodavo kaip skaitytoją. Knygos buvo sunumeruotos pagal spintoje laikomas jų katalogines korteles. Išsirinkus iš katalogo norimą knygą, reikėjo užrašyti jos numerį, ir bibliotekininkė Marija Tomkevičienė iš fondo atnešdavo knygą. Bibliotekos vedėja buvo Ieva Kripaitienė.[2].

1974-01-01 bibliotekoje dirbo 7 darbuotojai, iš jų 4 su aukštuoju arba specialiuoju viduriniu išsilavinimu, buvo 43173 knygų, 4100 skaitytojų. 1974 m. Laisvės ir tuometinės Pergalės (dabar - Vasario 16-osios) gatvių kampe pastatytas trijų aukštų pastatas, kuriame 1975 m. įsikūrė rajoninė ir rajoninė vaikų bibliotekos. Naujose patalpose atidaryta skaitykla (113 kv.m.), du abonementai ir muzikinė skaitykla, knygrišykla, pasakų kambarys vaikams, metodinis skyrius ir kt. Po metų, perėjus prie centralizuotos sistems, rajoninė biblioteka tapo Centrine su veikiančia 21 kaimo ir 2 miesto filialais. 1995 m. biblioteka pavadinta savivaldybės Viešąja biblioteka.

2012 m. bibliotekai priklauso 25 filialai, iš jų 20 yra kaimuose ir 5 mieste. Bibliotekoje dirba 26 darbuotojai, iš jų - 16 bibliotekininkų. Veikia lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai", Nevyriausybinių organizacijų informacijos paramos centras. Mažeikių viešoji biblioteka yra viena pirmaujančių šalyje pagal katalogus ir duomenų bazes: katalogų yra du, o duomenų bazių - keturios. Nuo 1998 metų parengta 40 projektų, gautos lėšos panaudotos renginiams, konferencijoms, parodoms rengti, bibliotekoms kompiuterizuoti ir interneto prieeigai įrengti, vaizdo ir garso įrangai, multimedijai įsigyti, žaislotekoms įrengti. 2003 m. bibliotekoje pradėta diegti LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema). 2006 m. 5diegtas LIBIS skaitytoj7 aptarnavimo posistemis, skaitytojams išduodami nauji pažymėjimai (magnetinės kortelės), kurie leidžia naudotis visų šalies bibliotekų paslaugomis. 2012 m. Viešojoje bibliotekoje buvo 77,5 tūkst. leidinių, rajono bibliotekose - daugiau nei 273 tūkst.

2014 m. prasidėjo bibliotekos modernizavimo darbai vykdant projektą „Mažeikių rajono savivaldybės bibliotekos atnaujinimas (modernizavimas)", įgyvendinimo pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioniniųekonomikos augimo centrų plėtra". Projekto vertė 2 mln. litų, iš jų 1,85 mln. Lt skirti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytoja Mažeikių rajono savivaldybė šiam projektui įgyvendinti skiria 150 tūkst. litų. Konkursą rangos darbams atlikti laimėjo UAB „Stakreta".

Nuo 2023-01-01 Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pavadinta Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka. 2022 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Nr. T1-316 „Dėl Henriko Nagio vardo suteikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. 2022 m. gruodžio 29 d. Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Renovacija

Pradėta 2014 m. Bibliotekos administracija laikinai buvo iškelta į Laisvės g. 30a pastatą. Bendra projekto vertė - daugiau nei 633 tūkst. eurų. Po renovacijos biblioteka atidaryta 2016 m. vasario 15 d. Atidarymo šventės metu prie biblioteko atidengta skulptoriaus Pauliaus Daujoto skulptūra „Laisvam žodžiui". Ant jos pagrindo iškalti rašytojo Romualdo Granausko žodžiai „Kalboje gyvena tautos dvasia". Skulptūros atsiradimu pasirūpino laikraščio „Santarvė" leidėjas Alvydas Balčiūnas, bendrovės direktorius Arūnas Jarmoška, įmonės „Kustata" direktorius Kostas Baranauskis, „Elmagos" direktorius Vitas Žąsinas, „Mažeikių statybos kompanijos" direktorius Kęstutis Songaila"[3].

Direktoriai

Literatūra

  • Mažeikių centrinė biblioteka, 1922-1992: bukletas. - Mažeikiai: Mažeikių raj. CB, 1992. - 1 lap. sulankst. į 8 p.

Šaltiniai

  1. Knygų daugiau skaitė moksleivija ir darbininkija // XX amžius. - 1940. - Bal. 6. - Nr. 77. - P. 14.
  2. Bernarda Plastinina. Visą gyvenimą paedagogas ir kraštotyrininkas praleido su knyga // Santarvė. - 2009. - Kovo 14. - P. 8, 10.
  3. Neringa Švelnienė. Lankytojams duris vėl atvėrė viešoji biblioteka // Santarvė.- 2016. - Vasar. 18. - Nr. 19. - P.1, 7.

  • Jonauskienė A. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija. Kn.: Mažeikiai. Praeitis, dabartis ir perspektyvos. - 1997. P. 136 - 143.
  • Vytautas Malūkas. Mažeikių viešoji biblioteka pasitinka 90-ies metų jubiliejų // Santarvė. - 2012. - Spal. 4. - Nr. 114. - P. 2.

Nuorodos