Rubikų Šv. Roko bažnyčia

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Rubikų Šv. Roko bažnyčia ir varpinė
Rubiku baznycia. MKE.2005-08-06.jpg

RUBIKŲ ŠV. ROKO BAŽNYČIA yra Šerkšnėnų seniūnijoje, Rubikų k.; priklauso Telšių vyskupijos Mažeikių dekanatui. Pastatyta 1936 m.

1863 m. sukilimo aukoms atminti Rubikuose buvo pastatyta koplytėlė. 1935 m. kanauninkas Anupras Stonys čia įkūrė filiją ir netrukus pastatė bažnyčią, kuri priklausė Sedos parapijai. Buvo išrinktas bažnyčios komitetas: Severinas Rapalas, Petras Kreišmonas, Petras Lukošius, Kazimieras Valančiauskas, Viktoras Niūniava, Kazimieras Kesminas. Organizuojant bažnyčios statybą pirmieji atsiliepė pasiturintys ūkininkai S. Rapalas ir Antanas Antanavičius. Buvo važiuojama per kaimus ir renkamos lėšos, statybinės medžiagos. Žmonės surinko pakankamai lėšų, valdžia parėmė statybinėmis medžiagomis. Statė meistras Tadeušas Norkus iš Mitkaičių kaimo, jam talkino Petras ir Valius Strazdauskai. Stogą dengė Donėla. Varpinę statė ir bažnyčios klaupkas bei Didįjį Altorių padirbo Antanas Skabeikis. Varpas nulietas Kaune, J. Masalskio liejykloje 1938 m. [1]. Bažnyčią 1936-08-16 pašventino kunigas Nikodemas Juozapas Petkus [2].

Už šventoriaus tvoros buvo pasodontos Balėnų girininko Šeteko parūpinti liepų sodinukai, jo rūpesčių medžiais apsodinta ir kapinių teritorija. Kapams vieta parinkta 1935 m. Žemę kapinėms dovanojo K. Kesminas. Iki tol mirusiuosius veždavo laidoti į Grūstę ar Ketūnus. 1960 m. Mažeikių rajono vykdomajam komitetui perėmus senosios Mažeikių bažnyčios patalpas, iš jos du šoniniai altoriai ir Švč. Jėzaus Širdies statula buvo perkelti į Rubikų bažnyčią [3]. Bažnyčia pašvęsta Šv. Roko Išpažinėjo garbei.

1937 m. prie bažnyčios esanti špitolė perleista mokyklai, kuri šiose patalpose yra iki šiol. Pirmasis zakristijonas - Kazimieras Jučinskas, vargonininkas - Domas Antanavičius. Kunigaujant Anuprui Stoniui klebonija buvo pas Oną Perminaitę. Kadangi O. Perminaitės tėvų namas buvo labai mažas, tai gyventojų sutarimu buvo pastatytas didelis priestatas ir ten įkurdintas kunigas. 1942 metais mirus kunigui A. Stoniui ir kunigauti pradėjus kitam kunigui, buvo atsisakyta O. Perminaitės paslaugų ir ji naujo kunigo į buvusią kleboniją neįsileido. Tada Morta Končienė prie savo namų leido pristatyti priestatą ir kunigas apsigyveno tenai.

Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, vienanavė. Stogo galuose pastatyti bokšteliai. Šventorius aptvertas medine iš statmenų lentelių tvora. Pakraščiuose auga daug aukštų medžių. Šalia bažnyčios yra medinė varpinė.

Bažnyčioje įrengti trys altoriai.

Kunigai

 • Anupras Stonys. Jis kunigavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje. Kiekvieną vasarą atvykdavo į Rubikus paatostogauti. Jo sumanymu, pas Perminus sodyboje buvo pastatyta maža koplytėlė, į kurią pamaldų metu galėjo įeiti kunigas ir zakristijonas. Rudeniui kunigui išvykus į Telšius, koplytėlė buvo uždaroma ir pamaldos joje nevykdavo. Ir taip rejus metus iš eilės. Pablogėjus A. Stonio sveikatai (jis sirgo tuberkulioze), jis į Telšius nebegrįžo po 1935 metų vasaros ir nusprendė Rubikuose statyti bažnyčią. Mirė 1942 m.
 • Jonas Lukošius, Rubikų klebonas, 1946 m. ištremtas, paleistas 1954 m. [4].
 • Antanas Bunkus, 1952-1953 m. klebonas.
 • Saulius Styra
 • Modestas Ramanauskas (nuo 2018-07), Sedos Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas.

Šaltiniai

 1. Šverebas P. Varpai ne tik skamba // Santarvė. - 1995. - Gruodžio 19. - Nr. 208-209
 2. Žemaičių prietelius. - 1936. - Nr. 33.
 3. Eidimtienė M. Stebėtina zakrastijono atmintis // Trečiadienio valanda. Būdo žemaičių priedas. - 2003. - Gegužės 21. - Nr. 21. - P. 2.
 4. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Telšių vyskupija. - Čikaga, 1980. - T. 1. - P. 75.

 • Statys naują bažnytėlę. Seda // Rytas. - 1935. - Birž. 4. - Nr. 126.
 • Vytautas Malūkas. Rubikų Šv. Roko bažnyčios 80-metis: žmonės, įvykiai, datos // Santarvė. - 2016. - Rugpj. 20. - Nr. 93. - P. 6, 8.

Nuorodos