Jeronimas Pleinys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Pleinys Jeronimas)
Peršokti į: navigaciją, paieška

PLEINYS JERONIMAS (g. 1923-06-22 Plienakių k. - m. 2008-03-02 Hamiltone (Kanada); palaidotas Mississaugoje, Šv. Jono lietuvių kapinėse), ateitininkas, visuomenės ir kultūros darbuotojas, spaudos korespondentas.

Šeimoje augo penki broliai ir sesuo. 1944 m. baigė Mažeikių gimnaziją (18 laida). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, po to į Hamiltoną (Kanada). Atvykęs į Hamiltoną įsijungė į lietuvių bendruomenės veiklą, dalyvavo „Aušros Vartų" lietuviškos parapijos kūrime, padėjo atlikti pastatų remontavimą, 1949 metais ateitininkų steigiamajame susirinkime išrinktas pirmininku, dirbo Vysk. M. Valančiaus šeštadieninėje mokykloje, priklausė ir rinko aukas Lietuvių fondui, 1974-1981 m. buvo kredito kooperatyvo TALKA valdyboje, ilgą laiką vadovavo Šalpos fondui, dirbo Lietuvių bendruomenės valdyboje ir įvairiuose komitetuose, organizuojant Lietuvių dienas, buvo Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų komisijos narys. Dirbo spaudos kioske platindamas knygas, 1954 m. prisidėjo prie naujai leidžiamos Lietuvių enciklopedijos prenumeratorių rinkimo. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. 1970 m. sausio mėn. įkūrė mergaičių chorą „Aidas" (jame apie 50-60 chorisčių), kuris po dviejų mėnesių pasirodė Šv. Kazimiero minėjime. Choras koncertuodavo Šiaurės Amerikos lietuvių bendruomenėse, 1974 m. - Anglijoje, Vokietijoje, Italijoje, Vatikane, 1977 m. - Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje, Kolumbijoje ir Venesueloje. Vatikano radijas įrašė giesmių bei dainų translijas į lietuvą. Choro atliekami kūriniai išleisti trijose plokštelėse „Baltos gėlės", „Keliaujam su daina" ir „Putinai".

2001 m. apsigyveno Toronte. Nuo 2006 m. susirgęs kartu su žmona persikėlė į slaugos namus „Labdara".

Žmona Ramutė Vyšniauskaitė, dukros Aušra ir Ramunė.

Šaltiniai

  • Rūta Šiūlytė-Kličienė. Jeronimas Pleinys 1923.06.22 - 2008.03.02 // Tėviškės žiburiai. - 2008. - Bal. 22. - Nr.16.
  • G. Breichmanienė. Netekome darbštaus hamiltoniečio // Tėviškės žiburiai. - 2008. - Bal. 8. - Nr. 14.