Leckavos mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
10:26, 24 kovo 2018 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Leckavos mokykla
Leckavos aštuonmetės mokyklos direktorė Lucija Vaitkevičienė-Makotienė
Leckavos pradžios mokyklos pažymėjimas, 1923 m.
Leckavos pradžios mokyklos pažymėjimas, 1934 m.
Leckavos pradžios mokyklos pažymėjimas, 1945 m.

LECKAVOS MOKYKLA.

1885 m. rusų valdžia Leckavoje įsteigė cerkvinę mokyklą ir ją pavedė Viekšnių popo globai. Mokyklai išlaikyti, mokytojo ir popo algoms mokėti per metus reikėjo 500 rublių. Vietos gyventojai šios mokyklos nemėgo ir savo vaikų į ją neleido, taip pat nemokėjo ir uždėtų mokyklai išlaikyti mokesčių. Popas valstiečius apskundė teisimui. 1885-05-05 Leckavos seniūnijos įgaliotinis Ignas Krūtinis Šiaulių apskrities teisme įrodė ir bylą laimėjo, kad mokyklos išlaikymui valstiečiai teisėtai nemoka mokesčių, nes mokykla esanti cerkvinė, joje mokama tik rusiškai ir ji neskirta katalikų vaikams, todėl katalikų vaikai jos nelanką ir katalikų kunigas čia neinąs mokyti tikybos[1].

1901 m. valsčiaus sueiga nutarė, kad Leckavos mokykloje būtų mokama ne tik rusiškai, bet ir lietuviškai. Valdant Lietuvą carinei Rusijai, Leckavos mokykla vadinosi „Cerkovnaja škola”, ji buvo Ruginio namuose. Su visų keturų skyrių vaikais dirbo mokytojas Kraucevičius, o jam išvykus, mokytojas Opalka. 1906 m. mokykla perkeliama pas M.Barkevičienę ir jau vadinosi „Leckavskoje narodnoje dvuchklassnoje učlišče”. Tai buvo vieno komplekto mokykla. Pastatas medinis, su aukštais iš stambių skaldytų akmenų ir cemento pamatais. Jos ilgis 27,3, plotis 13,7 m, aukštis - 4 m. Mokytojai Semeniakas ir Duka. Jie lietuviškai nemokėjo, todėl vertėjais buvo Bartkevičiai.

1910 m. Semeniako iniciatyva buvo pradėta statyti nauja mokykla. 1913 m. rudenį vaikai jau rinkosi naujose patalpose. Mokykla buvo dviejų komplektų. Viena klasė 41, kita - 64 m²; vienoje klasėje buvo 4, kitoje - 5 langai. Mokytojas Šlaustas dirbo viename iš komplektų ir mokė vaikus lietuviškų žaidimų ir šokių, o kitame dirbo Duka. Mokytojai gyveno mokyklos pastate. 1914 m. mokytojai Seminiakas ir Duka išėjo į karą. 1917 m. buvo 60 mokinių, mokytoja Pupkytė[2], [3]. Vėliau pradėjo dirbti Šteigmontaitė, V.Eidimtaitė, Kristupaitis, St. Želvys. Mokykla sulietuvėjo ir vadinama Leckavos pradine. M-klos bibliotekoje buvo 300 knygų, chorui vadovavo mokyklos vedėjas Želvys, o meno ir namų ruošos būreliams mokytoja Marija Šilkauskytė-Misiukevičienė. Iki 1927-09-01 mokytoja dirbo Stefanija Želvienė [4], nuo 1927-09-01 - Marija Šilkauskytė [5].

1940 m. Leckavos pradinėje mokykloje mokėsi apie 60 mokinių. Mokė Z. Stirbys ir Karvelytė. Vokiečių okupacijos metais tėvų komitetą sudarė pasiturintys ūkininkai: Bigaila, Kesminas, Daukantas, Pobedinskas. 1944 m. areštuojamas ir į Sibirą ištremtas mokytojas Z. Stirbys, ten ir mirė. Mokytoja Karvelytė spėjo pasitraukti į Kauną. Per II pasaulinį karą mokykla uždaryta, pastatas apgadintas. 1944 m. iš mokyklos suolo į frontą išėjo ir nebegrįžo Ildifonsas Mažutis, Liauba. 1945 m. mokykla vėl pradėjo darbą. Nuo mokslo metų pradžios iki 1948 m. pradinės mokyklos vedėju dirbo Simas Kasperavičius, mokytoja – Rekašienė. Mokėsi apie 70-80 mokinių.

Progimnazija

1947 m. Leckavoje atidaryta progimnazijos 1-oji klasė. Direktore paskirta V. Remenčiūtė. Progimanzija ir pradinė mokykla buvo atskirai. Pradinėje mokykloje mokėsi apie 80 mokinių, o progimnazijoje – apie 35. 1948 m. mokyklos sujungtos, ir pavadinta Leckavos progimnazija. Nuo 1948 m. sausio 1 d. direktoriumi dirbo Albinas Radvila ir mokytoja Lucija Želvytė. Trūko patalpų, todėl mokytojų butai pertvarkyti į klases. 1948 m. progimnazija perkelta į „Šviesos keliu" kolūkio patalpas (buvęs III-os brigados centras).

Septynmetė mokykla

Nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. mokykla pavadinta septynmete. Buvusioje progimnazijoje įrengtas mokinių bendrabutis. Mokinių jame gyvendavo nedaug, daugiausia tie, kuriems reikėdavo į mokyklą eiti iš Latvijos. Bendrabutis prie mokyklos veikė iki 1956 metų. Buvusiame bendrabutyje 1956 m. įrengtos dirbtuvės. Jos ten buvo iki kol joms pastatytas naujas pastatas. Direktoriumi dirbo A.Radvila, mokytojais – Radvilienė, L. Želvytė, O. Liutkienė, Bartulionis, Pranaitytė. Jie mokė 157 mokinius. Tai didžiausias mokinių skaičius visoje mokyklos istorijoje. 1949/50 m.m. išleista VII kl. mokinių pirmoji laida. Prasidėjus trėmimams į Rusiją išvežti pirmosios laidos abiturientai: Daukantaitė, Jašmontas, Šiaulys. Direktoriumi pradėjo dirbti Stasys Petrulevičius, mokytojais Kišonaitė-Liutkienė, Bušmaitė-Radzinskienė, Račinskaitė, Krūmkalnytė-Petrulevičienė, Varnaitė, Kulbytė, Katkevičius. Mokosi 143 mokiniai. Nuo 1948 m. iki 1960 m. kasmet buvo po penkis klasių komplektus, išskyrus 1950/51 m.m. buvo 6 klasių komplektai.

1951/52 m.m. buvusios progimnazijos klasėje atidarytas pradinių klasių trečias komplektas, bet po kelių metų, trūkstant mokinių, jis 1958-09-01 uždarytas. Tais pačiais metais pradedamas įgyvendinti privalomas septynerių metų mokymas. Prie mokyklos įrengtas šešių arų ploto bandymų sklypas. Dirbo mokytoja: Kišonaitė, Krūmkalnytė, Kniušta, Lucija Vaitkevičienė (Leckavos mokykloje dirbo nuo 1947 m.) ir pradinėse klasėse Pociuvienė, Račinskaitė, Valantinaitė.

1958/59 m.m. prie Leckavos septynmetės mokyklos pastatytas medinis pastatas, kuriame įrengtos dirbtuvės praktikos darbams. Sekančiais metais išplėstas mokyklos bandomasis sklypas iki 15 arų, įrengta geografinė aikštelė.

1949-1954 m. mokykloje veikė mokytojų komjaunimo organizacija.

2018 m. kaunietės Virgilijos Antanavičienės iniciatyva Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga Leckavos miestelyje įamžinta buvusi mokykla - pakabinta informacinė lenta su užrašu„Šiame pastate 1910-1966 m. veikė pradinė, vėliau septynmetė mokykla". Autorius - skulptorius Antanas Vaškys [6].

Aštuonmetė mokykla

1961-09-01 septynmetė mokykla perorganizuota į aštuonmetę. Viena klasė patalpinta dirbtuvių pastate. 1962/63 m.m. mokyklos berniukų krepšinio komanda rajoninėse krepšinio varžybose aštuonmečių mokyklų tarpe iškovojo II-ją vietą.

1965/1966 m. pradėta statyti nauja mokykla gyvenvietės centre (projektavo mietų statybos projektavimo institutas, darbus vykdė Mažeikių KMK Nr. 9, viršininkas Uznevičius, vyr. inžinierius R. Vaicekauskas, darbų vykdytojas Bartusevičius. 1966-11-05 mokykla persikėlė dirbti į naujas patalpas. Buvo 8 klasės (7 komplektai), techninių priemonių kabinetas, mokytojų kambarys, pionierių kambarys. 1968-02-06 užbaigti centralinio apšildymo darbai, nes iki tol patalpos buvo labai šaltos. Mokė Šiuipienė, Stančiai, Liutkienė-Vaičiulytė, G.Liauba, V.Gargasas, Sneigienė, D. ir V.Gurauskai, Arlauskai, Tėvelavičiūtė, B.Petrulevičienė, A.Plaušinienė, A.Nagienė.

Nuo 1961 m. iki 1985 m. mokslų metų pabaigos buvo 6 klasių komplektai.

Pagrindinė mokykla

Mokykla didelį dėmėsį skyrė krašto pažinimui, todėl organizavo daug pažintinių išvykų, ekskursijų. 1985 m. birželio 29 - liepos 5 d. mokiniai ir mokytojai pabuvojo Leningrade, Taline, Piarnu. 1982 m. Ina Bružaitė rajoniniame jaunųjų melžėjų konkurse užėmė pirmąją vietą. Jaunieji sodininkai Adelė Degutytė ir Virginija Kontenytė laimėjo I vietą. Pirma vieta laimėta ir jaunųjų gamybininkų sąskridyje, A. Degutytė vyko į respublikinį sąskrydį. 1984 m. užimta I vieta namų ruošos konkurse „Močiutės vaišės". 1985 m. pradinių klasių mokiniai šviesoforo varžybose užėmė III vietą. Buvo laimėtos prizinės vietos jaunųjų biologų, matematikos olimpiadose, lietuvių kalbos rašinio konkurse, sportinėse varžybose. Veikė šokių rateliai ir choras. Mokykloje veikė bufetas, kur dalis mokinių buvo maitinami iš biudžeto, dalį mokinių maitino kolūkio lėšomis, o kit pirko už savo pinigus. Prasidėjus šešiamečių mokymui, mokykloje buvo įrengtas žaidimų kambarys, miegamasis.

Mokykla palaikė ryšius su Buknaičių, Latvijos Zanės ir Ežerės mokyklomis. 1994/95 m.m. prieš reorganizaciją mokykloje dirbo: Jovita Urbonienė (direktorė) ir mokytojai: Gajutė Abelkienė, Zita Bieliauskienė, Aldona Bielskienė, Žydra Kinienė, Lucija Makotienė, Regina Smilgienė, Rūta Šambarauskienė ir Aldona Širvinskienė. 1995-05-25 mokyklą baigė paskutinioji devintokų laida - du mokiniai: L. Čižauskaitė ir A. Bukauskas, klasės vadovė A. Širvinskienė. Mokyklos raktą iš devintokų perėmė būsimieji ketvirtokai.

Nuo 1985 m. rudens iki 1995 m. pavasario kasmet buvo septyni klasių komplektai.

Reorganizacija

1995 m. Leckavos devynmetė mokykla reorganizuota į Leckavos pradinę mokyklą. Mokytojai buvo įdarbinti kitose rajono mokyklose, o mokiniai, baigę keturias klases, privalėjo lankyti Senamiesčio vidurinę mokyklą. Mokykloje liko dirbti tik pradinių klasių mokytojos Žydra Kinienė ir Regina Smilgienė (vedėja). 1995/96 m.m. mokyklą lankė 20 pradinių klasių mokinių, pradėta dėstyti anglų kalba ketvirtoje klasėje (mokytoja Rūta Šambarauskienė). Įkurtas lėlių teatras. 1996 m. gegužės mėn. kunigas Petras Tverijonas organizavo mokyklos mokiniams ekskursiją į Kryžių kalną. 1995/96 m.m. buvo 20, 1996/97 m.m. - 19, 1997/98 m.m. - 19, 1998/99 m.m. - 14, 1999 m. - 14 mokinių.

Mokykla priklausė Senamiesčio pagrindinei mokyklai ir buvo jos pradinio ugdymo skyrius. Uždaryta.

Veikla

1950 m. mokykloje buvo įkurtas mičiurininkų būrelis (vad. Vladislava Bušmaitė), kuris vėliau tapo jaunųjų gamtininkų būreliu. Nuo 1956/57 m.m. jam pertraukomis vadovavo Apolonija Stančiuvienė. 1951/52 m.m. įrengtas 0,06 ha dydžio mokomasis bandymų sklypas, kuris 1959/60 m.m. įrengtas naujoje vietoje ir siekė 0,15 ha. Vėliau mokykloje veikė gėlininkų, daržininkų ir gamtos globos sekcijos, buvo įkurtas „Žaliųjų patrulių" štabas.

1954 m. įkurtas turistų būrelis (vad. L. Valantinaitė), nuo 1956 m. jam vadovavo Apolonija Stančiuvienė. 1968 m. jaunieji turistai dalyvavo respublikiniame sąskridyje Dusetose. 1969 m. turistų grupė užėmė pirmąją vietą rajoniniameturistų sąskridyje, o vėliau vyko į respublikinį sąskrydį.

Sporto būrelis įkurtas 1950 m. (vad. S. Petrulevičius), vėliau jam vadovavo J. Šataitė, J. Sneigienė, R. Svirušis, E. Tėvelavičiūtė, nuo 1962 m. - E. Arlauskas. Vekė keturios sporto sekcijos: krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso, šaškių. 1972 m.mergaitės stalo tenisininkės iškovojo vimpelą, 1974 m. berniukų komanda apdovanota stalo teniso taure.

1950 m. įkurta Raudonojo kryžiaus draugija (vad. Leokadija Valantinaitė, nuo 1974 m. - Aurelija Plaušinienė. 1963/64 m.m. mokykla rajoninėse sanposto varžybose laimėjo II, o 1964/65 m.m. - III vietą.

1949/50 m.m. padėtas leisti mokyklos sienlaikraštis, po dviejų metų buvo leidžiami trys sienlaikraščiai (I-IV, V-VII klasių ir būrelių), nuo 1958/59 m.m. - vienas, kuris vėliau pavadintas „Moksleivis".

Biblioteka

1950-09-02 mokyklos biblioteka turėjo 175 knygas ir 35 skaitytojus, o 1976-09-10 - 3185 egz. knygų ir 100 skaitytojų, 1980 m. - 5992, 1985 m. - 5161, 1990 m. - 4774, 1994 m. - 4460 egz. knygų. Prie bibliotekos veikė mokinių aktyvas.

Mokiniai

1945/46 m.m. Leckavos pradinėje mokykloje mokėsi apie 70-80 mokinių, 1946/47 m.m. - 77, 1947/48 m.m. - 68. 1947/48 m.m. progimanzijoje buvo 34, 1948/49 m.m. - 138 mokiniai. 1949 m. iš viso mokėsi 157, 1950 m. - 143, 1951 m. - 133, 1952 m. - 144, 1953 m. - 140, 1954 m. - 141, 1955 m. - 144, 1956 m. - 124, 1957 m. 127, 1958 m. - 114, 1959 m. - 124, 1960 m. - 126, 1961 m. - 127, 1962 m. - 110, 1963 m. - 112, 1964 m. - 112, 1965 m. - 105, 1966 m. - 114, 1967 m. - 117, 1968 m. - 105, 1969 m. - 112, 1970 m. - 106, 1971 m. - 119, 1972 m. - 125, 1973 m. - 126, 1974 m. - 118, 1975 m. - 111, 1976 m. - 102, 1977 m. - 98, 1978 m. - 89, 1979 m. - 77, 1980 m. - 73, 1981 m. - 66, 1982 m. - 59, 1983 m. - 59, 1984 m. - 55, 1985 m. - 62, 1986 m. - 60, 1987 m. - 49, 1988 m. - 51, 1990 m. - 51, 1991 m. - 43, 1992 m. - 42, 1993 m. - 41, 1994 m. - 32 mokiniai.

Didžiausias mokinių skaičius buvo 1949/50 m.m. - 157, iš jų 105 mokėsi pradinėse klasėse. Mokinių skaičius pradinėse klasėse: 1948 m. - 102, 1949 m. - 105, 1950 m. - 98, 1951 m. - 66, 1952 m. - 71, 1953 m. - 76, 1954 m. - 73, 1955 m. - 59, 1956 m. - 78, 1957 m. - 64, 1958 m. - 67, 1959 m. - 72, 1960 m. - 68, 1961 m. - 52, 1962 m. - 41, 1963 m. - 37, 1964 m. - 35, 1965 m. - 36, 1966 m. - 43, 1967 m. - 39, 1968 m. - 35, 1969 m. - 37, 1970 m. - 37, 1971 m. - 47, 1972 m. - 56, 1953 m. - 53, 1974 m. - 53, 1975 m. - 55, 1976 m. - 46, 1977 m. - 37, 1978 m. - 28, 1979 m. - 22, 1980 m. - 15, 1981 m. - 17, 1982 m. - 21, 1983 m. - 24, 1984 m. - 21, 1985 m. - 30, 1986 m. - 26, 1987 m. - 21, 1988 m. - 21, 1990 m. - 20, 1991 m. - 20, 1992 m. - 21, 1993 m. - 16, 1994 m. - 18 mokinių.

Iš buvusių mokinių aukštąją mokyklą yra baigę: Antanas Kinčinas, Julius Dermontas, Aldona Gerikaitė, Aldona Paulauskaitė, Petras Naujokas, Stanislava-Ina Žilinskitė, Irena Daukantaitė, Vitalija Pociutė, Alfonsas Juočeris, Aldevinas Martinkus, Jovita Urbonienė ir kt.

Mokytojai

1945/46 m.m. dirbo du mokytojai: Rekašienė ir S. Kasperavičius, 1946/47 m.m. - viena mokytoja V. Remenčiūtė, 1948/49 m.m. - keturi: A. Radvila, L. Želvytė, O. Radvilienė ir S. Petrulevičius, 1949/50 m.m. - šeši: A. Kišonaitė, L. Vaitkevičienė, S. Petrulevičius, Krumkolnytė, Radzinskienė ir Bušmaitė. Vėliau mokytojų sudėtis keitėsi, 1962 m. jų dirbo 10, po metų - jau 11 ir iki pat 1994 m. vidutiniškai kasmet dirbo 10-11 mokytojų.

Ilgiausiai mokykloje išdirbę mokytojai: L. Vaitkevičienė (1949-1976 m.), A. Stankevičūtė (1959-1984 m.), A. Stančiuvienė (1964-1992 m.), E. Arlauskas (1961-1977 m.), Z. Bieliauskienė (1979-1995 m.).

Direktoriai

 • Simas Kasperavičius, 1945 - 1948-09-01 (pradinės m-klos)
 • Valerija Remenčiutė, 1947-09-01 - 1948-01-01 (progimanzijos)
 • Albinas Radvila, 1948-01-01 - 1950-09-01 (progimanzijos); išsilavinimas vidurinis
 • Stasys Petrulevičius, 1950-09-01 - 1954-09-01; išsilavinimas vidurinis, 1954-09-01 išvyko studijuoti į Klaipėdos mokytojų institutą istorijos.
 • Lucija Vaitkevičienė-Makotienė, 1954-09-01 - 1983-11-04; 1973-04-06 neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus valst. pedagoginį institutą.
 • Jonas Jonaitis, 1983-11-04 - 1986 m.
 • Algirdas Pocevičius, 1986-1994 m.
 • Jovita Urbonienė, 1994-1995 m. (iki reorganizacijos)
 • Regina Smilgienė, 1995-2000 m. (reorganizuotos)

Pavaduotojai ugdymui

 • Danutė Gurauskienė, 1961-1964 m.
 • Aldona Žukauskienė, 1964-1966 m.
 • Danutė Statylevičienė, 1971-09-01 - 1972-02-07
 • Aurelija Plaušinienė, 1972-1973 m.
 • Birutė Petrulevičienė, nuo 1973-09-01

Šaltiniai

 1. Kaip leckaviškiai kovodavo su rusofikacija // XX amžius. - 1940. - Kovo 21. - Nr. 66. - P. 21.
 2. Mūsų mokyklos // Lietuvos aidas. - 1917. - Gruod. 15. - Nr. 42. - P. 2.
 3. Lietuvos aidas. - 1918. - Kov. 2. - Nr. 27. - P. 3
 4. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 814.
 5. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 837.
 6. Vaida Galdikė. Pakabinta praeitį primenanti atminimo lentelė // Būdas žemaičių. - 2018. - Kov. 23. - Nr. 12. - P. 4.

 • Leckavos aštuonmetės mokyklos istorija // Kraštotyrinis darbas Leckavos bibliotekoje. - b.d. Kopija.
 • Jokubauskienė Z. Pagerbtos mamos // Santarvė. - 1995. - Geg. 16.
 • Jokubauskienė Z. Motnos dienos paminėjimas Leckavoje // Santarvė. - 1999. - Birž. 10.